چگونه IPv6 را در لینوکس غیرفعال کنیم؟

آخرین ویرایش در 2023-11-13

برای غیرفعال کردن IPv6 در لینوکس، می‌توانید با توجه به توزیع خود، این مراحل را دنبال کنید:

تنظیمات موقتاً مؤثر:

۱. پنجره ترمینال را باز کنید.

۲. به کاربر ریشه تغییر کنید.

۳. دستورات زیر را تایپ کنید:

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1

sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

sysctl -w net.ipv6.conf.tun0.disable_ipv6=1


اگر میخواهید IPv6 را مجددا فعال کنید، دستورات زیر را تایپ کنید:

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0

sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=0

sysctl -w net.ipv6.conf.tun0.disable_ipv6=0

sysctl -p

توجه: ارزش دارد به یاد داشته باشید که این روش به طور موقت موثر است و پس از راه‌اندازی مجدد دستگاه نامعتبر خواهد شد.

تنظیمات دائمی واقعی:

۱. پنجره ترمینال را باز کنید.

2. Type the command:

سودو نانو /etc/sysctl.conf

۳. به پایین فایل بروید و خطوط زیر را اضافه کنید:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

net.ipv6.conf.tun0.disable_ipv6 = 1

۴. فایل را ذخیره و ببندید.

۵. دستگاه خود را راه‌اندازی مجدد کنید.

۶. برای فعالسازی مجدد IPv6، خطوط اضافه شده را از /etc/sysctl.conf حذف کنید و دستگاه خود را راه‌اندازی مجدد کنید.

توجه: این روش برای اصلاح فایل پیکربندی است و پس از راه‌اندازی مجدد همچنان اعمال خواهد شد.


لطفا به خاطر داشته باشید که به طور معمول باید از غیرفعال کردن دائمی IPv6 خودداری کنید، زیرا ممکن است با چالش های سازگاری مواجه شوید. اغلب برای نیازهای حل مشکل موقتاً غیرفعال می شود.آیا این مقاله مفید بود؟

تشکر از بازخورد شما!

چرا این مقاله مفید نبود؟