• Blog
  • نظارت سخت‌تر بر حفاظت از داده‌ها در اروپا

نظارت سخت‌تر بر حفاظت از داده‌ها در اروپا

Oct 19, 2023   |   2 دقیقه
نظارت سخت‌تر بر حفاظت از داده‌ها در اروپا

اخیراً،اخبار "سیاستمداران اتحادیه اروپا امیدوارند که قانون دیجیتال بزرگ بعدی اروپا از طریق مقررات و حتی ممنوعیت تبلیغات میکرو-هدفمند حل شود"، که مردم را شوکه کرد.


مردم به حریم خصوصی خود بیشتر و بیشتر توجه خواهند کرد. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی عمومی اتحادیه اروپا، تنظیمات کلی حفاظت از اطلاعات شخصی (GDPR), روز پنجشنبه به اجرا درآمد. در حفاظت از حریم خصوصی شخصی، شهروندان اتحادیه اروپا شروع به تجربه "بزرگترین تغییر از زمان تولد اینترنت کرده‌اند."